Syksyn 2020 palautekyselyn koonti & vastauksia

Hallinnoijat ry lippu

Hallinnoijat ry järjesti palautekyselyn jäsenistölleen lokakuun aikana. Google Forms -kyselyä mainostettiin sähköpostilistalla, Facebookissa ja Instagramissa. Vastauksia tuli yhteensä 44. Syksyn 2020 palautekyselyn tarkoituksena oli kerätä palautetta etäopiskelusta sekä ainejärjestötoiminnasta.

Hallinnoijat ry:n ja henkilökunnan vastaukset ovat sinisellä.

AINEJÄRJESTÖTOIMINNAN KOONTI

VIESTINTÄ

Vastaajien mielestä Hallinnoijat ry:n viestintä on onnistunutta. Instagram koetaan parhaimmaksi tiedotuskanavaksi. Tiedotus on informatiivista, selkeää, nopeaa ja hallitus on tavoitettavissa. Osa vastaajista kokee Facebookin vanhanaikaisena. Vastaajat toivovat, että toiminnan läpinäkyvyyttä lisättäisiin ja tiedottaminen olisi luovempaa.

Hallinnoijat ry panostaa läpinäkyvyyteen tuottamalla aiempaa enemmän somesisältöä tärkeistä aiheista ja tiedottamista on kehitetty rennommaksi.

TAPAHTUMAT

Opiskelijoilta kysyttiin millaisia tapahtumia he toivoisivat. Vastauksissa korostui toive tapahtumien monipuolisuudesta, alkoholittomuudesta, poikkitieteellisyydestä. ”Normaalin ajan” sitsejä, peli-iltoja ja hikoiluja odotetaan innolla. Myös työelämään liittyviä tapahtumia ja efter-work tyylisiä iltamia toivotaan. Lisäksi cocktailkoulua ja sushi-iltaa toivotaan.

Korona-aika on muuttanut tapahtumia hurjasti. Hallinnoijat ovat järjestäneet säännöllisesti etätapahtumia ja esimerkiksi Zoomissa järjestetyt pikkujoulut oli suosittu tapahtuma. Hikoiluja on järjestetty haasteiden ja etäjumppien muodossa. Koronan jälkeistä aikaa odotetaan innolla, mutta etäajan ansiosta varmasti vanhat perinteiset tapahtumat saavat myös positiivista uudistusta.

JÄSENEDUT

Vastaajat toivovat uusia jäsentuotteita, kuten uudet haalarimerkit, haalarivyö, huppari, pipo. Osa kokee nykyiset jäsentuotteet ja edut riittäviksi. Myös alennuksia erilaisiin vapaa-ajan tekemisiin ja harrastuksiin toivottiin.

Hallinnoijat ry tarkastelee nykyistä jäsenetutarjontaa ja pyrkii löytämään uusia yhteistyökumppaneita mikäli korona-aika sen mahdollistaa.

VAPAA SANA

”Hallitus on aika iso ja välillä tuntuu, että toiminta on sekavaa ja päämäärätöntä. Selkeät tavoitteet hallituskauden alussa voisi auttaa toiminnan jäsentämistä. Hallinnoijat voisi tehdä enemmän yhteistyötä eri ainejärjestöjen kanssa ja esimerkiksi yhteistyö Staabin kanssa om jätetty lähes kokonaan hyödyntämättä.”

Hallinnoijat ry kiittää kaikkia vastanneita arvokkaasta palautteesta. Ainejärjestömme työskentelee juuri opiskelijoitaan varten ja otamme huomioon kaiken palautteen toiminnassamme. Tavoitteet ohjaavat ainejärjestöämme. Kehitämme läpinäkyvyyttä, sillä paljon ainejärjestötyöstä jää näkemättä. Esimerkiksi eri pestien hoitajat kokoustavat viikottain erilaisissa yliopiston kokouksissa, joissa he tuovat opiskelijoiden näkemyksiä esille, uusia tapahtumia suunnitellaan jatkuvasti ja yhteistyökumppaneihin pidetään yhteyttä säännöllisesti. Yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa on kehitetty paljon viime vuosina yhteisillä sitseillä ja liikuntapahtumilla. Korona-aika on tehnyt tästä haasteellisempaa. Yhteistyö muiden hallintotieteiden kaupunkien välillä (Staabi ja Remburssi) tapahtuu Hallintotieteilijäpäivillä, jotka siirrettiin vuoteen 2022.


OPINTOIHIN LIITTYVÄ KOONTI

Kokoustimme palautekyselyn koonnista yhdessä henkilökunnan kanssa 11.1.2021. Paikalla olivat kandidaattiohjelman vastaava Kristian Siikavirta, maisteriohjelman vastaava Ilkka Luoto, koulutusvastaava Marja Vettenranta sekä Hallinnoijat ry:n puheenjohtaja Vappu Vuori, koulutuspoliittinen vastaava Ida Kettuoja ja vuoden 2020 koulutuspoliittinen vastaava Tilma Silvonen.

OPINNOT YLEISESTI

Opiskelijoilta kysyttiin mikä on parasta hallintotieteissä. Kun tiedämme mitkä asiat ovat opiskelijoille tärkeitä ja mitä he arvostavat, voimme kehittää niitä. Opintojen monipuolisuus, joustavuus, linkittyminen työelämään ja yhteiskunnan ajankohtaisiin teemoihin sekä laaja sivuainetarjonta nousi esille useaan kertaan. Myös auttava ja helposti lähestyttävä henkilökunta on arvokasta opiskelijoille.

Tämä on oikein mukavaa kuultavaa! Panostamme edelleen opintotarjonnan ajankohtaisuuteen ja työelämäyhteyksiin. Hallintotieteissä ollaan uudistamassa kandidaatin tutkintoa 1.8.2022 lukien. Uudistustyössä olemme pohtineet hallintotieteiden kokonaiskuvan terävöittämistä samalla, kun kasvatamme kandivaiheen opetustarjontaa hallintotieteiden sisällä, mutta myös koko yliopiston tasolla. Opiskelijat pääsevät mukaan kehitystyöhön Hallinnoijat ry:n kautta. Uudistuksessa halutaan säilyttää ja edelleen kehittää vahvuuksiksi havaittuja tekijöitä.

ETÄKURSSIEN TYÖMÄÄRÄ

Syksyn etäkurssien työmäärä koettiin jokseenkin sopivaksi, mutta opiskelijat kokivat, että deadlinet kasaantuivat usein samoihin ajankohtiin sekä vaaditut suoritukset kuten esseet olivat keskenään hyvin samanlaisia erityisesti keväällä. Esimerkiksi oppimispäiväkirjoja ehdotettiin palautteessa. Työmäärä ei saa kasvaa reilusti koronaa edeltävästä ajasta. Palautteessa nostettiin esille, että syksyn opetus kehittyi paljon keväästä. Opiskelijat toivoivat myös yhteisiä Zoom-luentoja reaaliajassa. Breakoutroomien mahdollistamia keskusteluja toivottiin lisää.

Ruuhkien välttäminen on aina yhtä haasteellista, koska opetusaikataulujen suunnittelun näkökulmasta joudutaan huomioimaan monenlaisia tekijöitä. Työmäärän suhteen välitämme tietoa meidän opettajille, että kurssien työmäärä esimerkiksi esseiden kohdalla olisi kohtuullinen, eikä normaalia mitoitusta ylitetä. Huomatkaa, että yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työskentelyä. Painotamme opettajien suuntaan myös monipuolisuutta kursseilla annettavien tehtävien suhteen. Opiskelijoilta toivotaan ymmärrystä opetusteknologioiden asettamien rajojen suhteen. Esimerkiksi Zoomin breakout-tila-toiminnossa on ollut ohjelmallisia rajoitteita ja bugeja, jotka ovat estäneet sen joustavaa käyttöä osana opetusta.

TUTKINNON SUORITTAMINEN

22,7% opiskelijoista ei osannut sanoa mikäli suorittaa tutkinnon loppuun. Luku on huomattava ja yliopiston täytyy pohtia mistä opiskelijoiden ”epävarmuus” saattaa johtua.

22,7% on huolestuttavan suuri prosenttiluku. Opintojen sujuvan etenemisen turvaaminen ja edistäminen on monella tapaa tärkeää sekä yliopiston että opiskelijoiden kannalta. Tämä pidetään mielessä jatkuvasti suunniteltaessa opetusta ja tutkinnon rakenneta. Lisäksi on tärkeää kannustaa tutkinnon loppuunsaattamiseen, vaikka opiskelijoiden elämässä ja yhteiskunnassa tapahtuu paljon sellaista mihin opettajat tai yliopisto eivät voi vaikuttaa.

DIGILOIKKA

Joustavuuden tärkeys nousee esille useassa palautteessa. Toivottiin myös, että verkkoluennot nauhoitettaisiin. On tärkeää, että luentojen diat löytyvät Moodlesta. Digitaalisia oppimistapoja on hyödynnettävä erityisen paljon etäaikana.

Meillä on ollut iso digiloikka vuoden 2020 aikana. Jatkossa erilaisia etätyöskentelymahdollisuuksia on enemmän kuin ennen korona-aikaa. Opetuksen videoiminen suuressa laajuudessa ei ole aivan yksiselitteistä siksi, että pitkien editoimattomien nauhoitteiden katselu ei välttämättä ole oppimisen kannalta paras vaihtoehto. Videoiden määrä on kuitenkin lisääntynyt opetuksessa. Varmasti hyvien käytänteiden ja kokemusten kautta opetusta pystytään edelleen kehittämään. Näin ollen teidän palaute on meille jatkossakin äärimmäisen tärkeää. Toivomme, että pandemiatilanne pian antaisi myötä, että kampus alkaisi jälleen elämään. Kaipaamme takaisin kampukselle sekä kohtaamisia opiskelijoiden kanssa.