Hallinnoijat ry:n säännöt

Nämä säännöt on hyväksytty Hallinnoijat ry:n kevätkokouksessa 30.3.2015


Yhdistyksen nimi on HALLINNOIJAT r.y. ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki.


Yhdistys on Vaasan yliopistossa hallintotieteitä opiskelevien sitoutumaton aineyhdistys, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää hallintotieteen koulutusta Vaasan yliopistossa, lisätä hallintotieteellisen koulutuksen tunnettavuutta ja toimia opiskeluolosuhteiden parantamiseksi. Yhdistys toimii opiskelijoiden etujen valvojana ja yhdyssiteenä opiskeluaikana sekä opintoja koskevissa kysymyksissä että opintososiaalisessa toiminnassa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää jäsenilleen kokouksia, tiedotustilaisuuksia, urheilutempauksia, vapaa-ajanviettotilaisuuksia, opintomatkoja ja muita vastaavia tilaisuuksia. Lisäksi yhdistys voi laatia opiskeluun liittyviä kannanottoja, harjoittaa julkaisutoimintaa ja pitää yhteyttä muihin vastaaviin yhdistyksiin sekä sidosryhmiin.

Yhdistys osallistuu ylioppilaskunnan toimintaan.

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi toimeenpanna keräyksiä, arpajaisia ja huvitilaisuuksia sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja toimintansa tukemista varten. Yhdistys voi myös valmistaa, hankkia ja myydä jäsentuotteita sekä toimintansa taloudelliseksi tukemiseksi hankkia ja omistaa kiinteistöjä, solmia myynti-, mainos- ja palvelusopimuksia yhdistyslain 5§:n mukaisesti.


Yhdistys voi liittyä jäseneksi toiseen yhdistykseen.


Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Vaasan yliopistossa hallintotieteen kandidaatin tutkintoa, maisterin tutkintoa tai hallintotieteiden jatko-opintoja suorittava luonnollinen henkilö, joka on maksanut jäsenmaksun. Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä voi olla vain Vaasan yliopistossa läsnä olevaksi ilmoittautunut henkilö.
Yhdistyksen kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä sekä luonnollinen henkilö että oikeuskelpoinen yhteisö.

HALLINNOIJAT r.y.:n tunnuksista määrätään tarkemmin merkkiohjesäännössä.


Jäsenmaksujen suuruudesta päätetään yhdistyksen kevätkokouksessa. Varsinaiselta jäseneltä perittävä jäsenmaksu on kertaluonteinen. Mikäli jäsen ei täytä sääntöjen 4§:ssä mainittuja jäsenkriteerejä voidaan hänet erottaa yhdistyksestä. Kannattajajäsenen jäsenmaksu on vuosittainen. Varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen jäsenmaksut voivat olla erisuuruiset. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta. Jäsenistä pidetään jäsenrekisteriä.


Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja enintään kuusi (6) muuta jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Hallitus voi nimittää jaostoja, toimikuntia ja toimihenkilöitä harkitsemiinsa tehtäviin.


Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Lisäksi hallitus on kutsuttava kokoon, jos vähintään kolme (3) hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Kokouskutsu on toimitettava vähintään (1) päivää ennen kaikille hallituksen jäsenille.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä ovat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja heidät mukaan lukien vähintään puolet hallituksen jäsenistä.

Hallitus on yhdistyksen toimeenpaneva elin, jonka tehtäviä ovat mm.
1. Hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet.
2. Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella niissä käsiteltävät asiat ja toimeenpanna päätökset.
3. Valvoa yhdistyksen taloutta.
4. Laatia toiminta- ja taloussuunnitelmat.
5. Laatia tilinpäätös ja toimintakertomus.
6. Nimetä yhdistyksen edustajat kokouksiin ja muihin tilaisuuksiin.
7. Laatia ohjesäännöt tai antaa muulla tavalla ohjeita.
8. Edustaa yhdistystä.


Yhdistyksen nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen yhdessä muun hallituksen jäsenen kanssa.

10§
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

11§
Yhdistyksen vuosikokouksia ovat maaliskuun loppuun mennessä pidettävä kevätkokous ja marraskuun loppuun mennessä pidettävä syyskokous.

Kevätkokouksessa
1. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.
2. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai ellei vastuuvapautta myönnetä niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdyttävä.
3. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta.
4. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kevätkokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
Syyskokouksessa
1. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet.
2. Vahvistetaan yhdistykselle seuraavaksi vuodeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio.
3. Valitaan seuraavaksi tilikaudeksi kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat.
4. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
12§
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus tai yhdistyksen kokous katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenen (10) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä on kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä vaatinut.

13§
Vuosikokous ja ylimääräinen kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla ja yhdistyksen ylläpitämällä sähköpostilistalla.

Kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, jonka varmentavat allekirjoituksellaan kokouksen kulkua vastaavaksi kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi kokouksessa valittua pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksissa suoritettavissa äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen ääntenenemmistö, mikäli näissä säännöissä ei jossain asioissa toisin määrätä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan kanta, paitsi henkilövaaleissa ja äänestettäessä suljetuin lipuin, jossa ratkaisee arpa.

14§
Yhdistyksen kokouksessa on äänioikeus yhdistyksen varsinaisella jäsenellä.

15§

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Ellei jäsen täytä sääntöjen määräämiä velvollisuuksiaan tai jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa tai vahingoittanut sen mainetta voidaan hänet hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä. Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä yhdistyksen puheenjohtajalle 14 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Hallitus on tällöin velvollinen ottamaan erottamista koskevan asian esille seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

16§
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa, jolloin päätöksen kummassakin kokouksessa on saavutettava 2/3 äänten enemmistö annetuista äänistä astuakseen voimaan.

17§
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.

18§
Muilta osin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.