Syksyn 2019 palautekyselyn koonti & vastauksia

Hallinnoijat ry:n hallitus kiittää kaikkia vastanneita arvokkaasta palautteesta! Palautetta kerättiin sähköisellä lomakkeella 4.11.- 1.12. ja vastanneiden kesken arvottiin palkintoja. Alle on koottu palaute yhdistyksen toiminnasta ja opinnoista, lisäksi halhallitus ja henkilökunta ovat antaneet kommenttejaan (sininen ja sisennetty).

YHDISTYKSEN TOIMINTA

Tapahtumat

Suurin osa vastanneista oli tyytyväinen (arvosana 4 tai 5 välillä 1-5) yleisesti ottaen yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin ja koki niitä järjestettävän määrällisesti sopivasti. Tapahtumatarjontaan toivottiin lisää asiakasiltoja yrityksiin ja rentoa yhdessäoloa. Sitsit jakavat vastanneiden mielipiteitä, osa toivoo niitä lisää ja osa taas kokee olevan liikaa. Yhdistys otti alkuvuodesta käyttöön Kide.app-palvelun lipunmyynnissä, jonka jokainen vastanneista kokee toimivaksi. Ensimmäistä kertaa järjestetyille vuosijuhlien välivuosien cocktailtilaisuudelle toivottiin jatkoa.

-Matalan kynnyksen tapahtumien kysyntään on jo vastattu tapahtumien lisäämisellä, esimerkiksi jaoston oma tapahtuma speedfriending ja haalariompeluilta. Toiveet ja tapahtumaehdotukset pyritään huomioimaan tulevia tapahtumia suunniteltaessa. Cocktailtilaisuudesta saatu yksityiskohtainen palaute on otettu huomioon seuraavia juhlia ajatellen.

Hallarit hikoilee

Kyselyyn vastanneista noin puolet on osallistunut hallarit hikoilee -tapahtumiin syksyn aikana. Suurimmaksi syyksi osallistumattomuudelle vastanneet kertovat epäsopivan ajankohdan tai epämieluisan lajin. Suosituimmat lajitoiveet olivat room escape, jooga ja sulkapallo.

-Hikoilujen osallistujamäärä kasvoi ja vakiintui viime vuoden aikana, kiitos siitä jokaiselle osallistuneelle! Palautteessa annetut lajitoiveet otetaan huomioon kuluvan vuoden tarjontaa suunniteltaessa.

Excursiot

Vastanneista vain 31% oli osallistunut Hallinnoijat ry:n tai SYY-Wasan järjestämille excursiolle. Suurin syy osallistumattomuudelle oli huono ajankohta tai epäkiinnostava kohde. Toivotuiksi kohteiksi vastanneet mainitsivat muun muassa kolmannen sektorin toimijat, kaupungin hallinnon ja henkilöstöhallinnon.

-Hallinnoijat ry järjestää vuosittain kaksi ulkopaikkaexcua. Olemme olleet tiiviissä yhteistyössä toimintaansa uudistavien Hallinnoivien alumnien kanssa ja yhteistyön toivotaan tuovan uutta tälle sektorille.

Tiedottaminen

Yhdistyksen tiedottamiseen oltiin tyytyväisiä, arvosanan 4 tai 5 (välillä 1-5) antoi 86%. Parhaiten tavoittavat kanavat ovat tasaisesti Facebook, Instagram sekä yhdistyksen sähköpostilista.

-Viime vuoden aikana viestintää lisättiin ajankohtaisuus ja läpinäkyvyys huomioiden. Haluamme jatkaa ja kehittää tätä muun muassa spontaanimpien päivitysten myötä.

Jäsenedut

Suurin osa vastanneista on jokseenkin tyytyväinen yhdistyksen jäsenetuihin. Tyytyväisyys yhdistyksen tarjoamiin jäsenetuihin jakaa mielipiteitä ja monipuolisempia etuja kaivataan.  Myös yökerhoyhteistyötä toivottiin runsaasti.

-Vastasimme yökerhoyhteistyötoiveisiin ja teimme yhteistyösopimuksen Fontanan kanssa.

Oppiainevastaavista

Kysyttäessä oppiainevastaavien hyödyllisyydestä 60% vastasi 3-4 (asteikolla 1-5). Oppiainevastaavia lähestytään etenkin opintosuunnan valinnassa ja yksittäisiin kursseihin liittyvissä asioissa. Moni tiedostaa olemassaolon, muttei ole ollut yhteydessä.

-Oppiainevastaavien heikko tunnettavuus tiedostetaan ja pohdimme oppiainevastaavien tehtävien kehittämistä tulevana vuotena.

Vapaa sana

Eräs vastanneista toivoo, että halhuone olisi rennompi ja vapaampi hengaus-/kohtauspaikka.

-Halhuone on kaikille avoin tila, jossa voi käydä kahvittelemassa, vaihtamassa kuulumisia ja rauhoittumassa opintojen välissä. Huoneella on kahvia keittämistä varten ja maitoakin toisinaan. Huone on avoinna aina ainejärjestökäytävän aukioloaikaan, arkisin klo 8-18. Vaikka ovi olisi kiinni, tule rohkeasti sisään. Lämpimästi tervetuloa!

OPINNOT

Palautekyselyn koonti toimitettiin henkilökunnan edustajille tapaamisessa 13.12.2019. Paikalla olivat kandidaattiohjelman vastaava Kristian Siikavirta, maisteriohjelman vastaava Ilkka Luoto ja koulutusvastaava Marja Vettenranta sekä Hallinnoijat ry:n puheenjohtaja Roosa Kesonen, hallituksen koulutuspoliittinen vastaava 2019 Riku Hirsimäki ja koulutuspoliittinen vastaava 2020 Tilma Silvonen. Koonti palautekyselystä on välitetty myös yksikön dekaanille sekä muulle henkilökunnalle.

Vastanneista 90 prosenttia oli kandivaiheen opiskelijoita, loput maistereita. Jokainen opintosuunta sekä myös ensimmäisen vuoden opiskelijat olivat tasaisesti edustettuina.

-Maisteriohjelman osalta palaute on edelleen niukkaa. Tarvitsemme opiskelijoiden apua kattavampaan palautteeseen. Keskustelua palauteaktiivisuuden suhteen tulee virittää niin opettajien kuin opiskelijoidenkin toimesta.

Opinnot yleisesti

Vastanneet antoivat yleisesti positiivista palautetta opintojen monipuolisuudesta ja käytännönläheisyydestä. Etenkin ensimmäisen vuoden opintojen koettiin antavan hyvä mahdollisuus tutustua kaikkiin suuntauksiin. Työelämäyhteyttä toivottiin lisää esimerkiksi vierailijaluentoina.

Palautteesta kävi ilmi, että tietyllä kurssilla kauppatieteiden ja hallintotieteiden opiskelijat saavat suorituksesta eri määrän opintopisteitä, asia on viety eteenpäin. Kaikki yksittäisiä kursseja koskevat palautteet on toimitettu henkilökunnalle.

-Julkisoikeuden kurssi HTM3603 Oikeustieteen menetelmät ja systematiikka kurssien epäyhteneväiset opintopisteet talousoikeuden kanssa on korjattu tulevalle lukuvuodelle. Kaikilla opiskelijoilla on sama 6 op kurssi ja samat suoritukset.

-Kandivaiheen metodikurssi (HTK2601) muuttuu sisällöltään ja ajoitukseltaan aikaisemmaksi syksyllä. Lisäksi ohjeistusta parannetaan siten, että kurssin tuottama hyöty nimenomaan kandityön kannalta tulee selvemmin esille.

Suoritustavat ja kurssimuodot

Vastanneet ovat tyytyväisiä siihen, että sähköinen Exam-tenttiminen on yleistynyt. Myös suoritustapojen monipuolisuutta opintojen kokonaisuudessa pidetään toimivana. On myös kursseja, joille toivotaan vaihtoehtoisia suoritustapoja. Opintojen joustavuus on koettu hyväksi (läsnäolopakottomuus).

Mieluisimmiksi tavoiksi suorittaa kurssi vastaajat kokivat sähköisen tenttimisen, mahdollisuuden valita itselleen sopiva suoritustavoista ja eri menetelmien yhdistämisen.  Kurssimuodoista toivotaan eniten luentojen sähköistä tallentamista ja etänä seuraamista. Lähiopetuksen rinnalle toivotaan siis sähköisiä menetelmiä joustavuuden lisäämiseksi. Myös lähes puolet vastanneista toivoo Moodle-kursseja kurssimuotona.

-Opettajamme panostavat Exam-tentin, Moodlen sekä videoluentojen käyttöön siten, että ne tukevat järkevällä tavalla niin oppimista kuin opettamistakin. Opettajat ovat saaneet kuluvan lukuvuoden aikana ja tulevat yhä saamaan henkilökohtaista digiopastusta opetusmenetelmien kehittämisessä.

Tiedotus

Tiedotus opintoasioista sekä kurssien sisällön, arviointiperusteiden ja muun vastaavan löytäminen koetaan pääosin riittäväksi ja selkeäksi etenkin lähiopetuksessa. Kurssien tiedottamisessa on vaihtelua ja osa kaipaisi arviointiperusteisiin läpinäkyvyyttä.

-Uudessa ensi syksynä käyttöön otettavassa opetussuunnitelmassa korostuvat kurssien sisällöllinen ajankohtaisuus, laatu sekä työelämärelevanssi.

-Syllabus-systeemiä kehitetään ohjeistamalla opettajia jakamaan informaatiota Peppiin sekä syllabuksiin niille sopivilla tarkoituksenmukaisilla tavoilla.

-Työelämälähtöisyys otetaan uudessa opetussuunnitelmassa paremmin huomioon myös siten, että kandidaattiopintoihin tulee sisällyttää työelämäkursseja oman valinnan mukaan kurssitarjottimesta.

Sivuaineet

Suurin osa (66%) vastanneista on tyytyväinen sivuainemahdollisuuksiin. Kritiikkiä saivat yksikön sisäisten sivuaineoikeuksien rajoitteet ja vähäinen tiedotus mahdollisuuksista.

-Yhteistyö oman schoolimme sisällä: kauppatieteiden ja hallintotieteiden toinen toisillensa tarjottavien kurssien ohjeellisia kiintiöitä on nostettu 10 opiskelijaan puolin ja toisin. Moduulien käyttöönotto seuraavan kolmen vuoden sisällä tulee muutoinkin kehittämään kandiopintoja yliopiston tasolla.

Lopuksi

Henkilökunta toivoo jatkossakin opiskelijoiden apua kattavamman palautteen saamiseksi, etenkin maisteriohjelman puolelta. Opetuksen sisältöjä ja laatua käsittelevä keskustelu Hallareiden kanssa on ollut antoisaa. Jatketaan menemään ja mietitään aina sopivissa käänteissä, miten voisimme tehdä asioita paremmin ja tarkoituksenmukaisemmin. Palautetta voi antaa myös kyselykierrosten välillä suoraan koulutusohjelmien johtajille ja/tai koulutusvastaavalle.