Kevään 2019 palautekyselyn koonti & vastauksia

Hallintotieteiden opintojen palautekyselyn purkutilaisuus. Pöydän äärellä henkilökunnan jäseniä.

Hallinnoijat ry:n hallitus kiittää kaikkia vastanneita arvokkaasta palautteesta! Palautetta kerättiin sähköisellä lomakkeella 27.3.- 17.4. ja vastanneiden kesken arvottiin palkintoja. Alle on koottu palaute yhdistyksen toiminnasta ja opinnoista, lisäksi halhallitus ja henkilökunta ovat antaneet kommenttejaan (sininen ja sisennetty).

YHDISTYKSEN TOIMINTA

Tapahtumat

Suurin osa vastanneista oli tyytyväinen (arvosana 4 tai 5 välillä 1-5) yleisesti ottaen yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin ja koki niitä olevan riittävästi. Tapahtumatarjontaan toivottiin lisää rentoja, matalankynnyksen alkoholittomia tapahtumia. Myös lisää sitsejä toivottiin.

– Koemme, että nykyisin järjestettävät neljät sitsit vuosittain, lisäksi Hallintotieteilijäpäivien sitsit, ovat riittävä panos tähän kategoriaan yhdistyksemme osalta. Ajatuksemme on kehittää tapahtumatarjontaan matalakynnyksisiä ja ”helppoja” tapahtumia, kuten peli-illat. Toiveet ja tapahtumaehdotukset pyritään huomioimaan tulevia tapahtumia suunniteltaessa. Palautteessa useasti esiin tullut poikkitieteellisyys on yksi tavoitteistamme, jota on toteutettu esimerkiksi yhteistapahtumilla muiden ainejärjestöjen kanssa ja H-Pong Partyn luomisella.

Hallarit hikoilee

Kyselyyn vastanneista 70 % ei ollut osallistunut hallarit hikoilee -tapahtumiin. Suurimmaksi syyksi tälle epäsopiva ajankohta tai laji.

Ajankohtien haaste on tunnistettu ja siihen pyritään jatkossa vastaamaan entistä paremmin. Loppuviikko on kokemuksen mukaan ajankohtana haastava osallistujamäärien vuoksi ja keskiviikkoisin on usein tapahtumia. Jatkuva alkuviikkoon painottuminen on johtunut lähinnä tästä. Toivotuimmat lajit pyritään toteuttamaan tulevana lukuvuonna.

Excursiot

Vastanneista 65% oli osallistunut Hallinnoijat ry:n tai SYY-Wasan järjestämille excursiolle. Suurin syy osallistumattomuudelle oli ajankohta tai epäkiinnostava kohde. Toivotuiksi kohteiksi vastanneet mainitsivat muun muassa kolmannen sektorin toimijat, kaupungin hallinnon ja henkilöstöhallinnon.

Hallinnoijien ja SYY-Wasan yhteistyösopimuksen mukaisesti Hallinnoijat pyrkivät järjestämään vuosittain kaksi excursiota ulkopaikkakunnille ja SYY puolestaan järjestää paikalliset työelämävierailut. Toivotut excursiokohteet huomioidaan tulevaa suunniteltaessa.

Tiedottaminen

Yhdistyksen tiedottamiseen oltiin tyytyväisiä, arvosanan 4 tai 5 (välillä 1-5) antoi 87%. Parhaiten tavoittavat kanavat ovat tasaisesti Facebook, Instagram sekä yhdistyksen sähköpostilista.

 – Hallituksemme tavoitteena on ollut kevään aikana lisätä ja aikaistaa tiedottamista tapahtumista sekä muusta toiminnasta. Aloitimme mm. kuukausittaisen tapahtumakalenterin julkaisemisen  sähköpostilistalla ja Instagramissa.  Jos et vielä kuulu sähköpostilistalle, tee se varmistaaksesi tärkeän tiedonsaannin myös henkilökunnalta: liity tästä. 

Jäsenedut

Tyytyväisyys yhdistyksen tarjoamiin jäsenetuihin jakaa mielipiteitä ja monipuolisempia etuja kaivataan.  Tämän hetkiset yhteistyökumppanit voit tsekata täältä.

– Yrityssuhdevastaava ja yrityssuhdejaosto tekevät jatkuvasti töitä jäsenetujen kehittämiseksi.  Iloksemme voimme luvata jo syksylle uutta tällä sektorilla!

Oppiainevastaavista

Suurin osa vastanneista koki oppiainevastaavien olemassaolon tarpeelliseksi ja lähestyisi heitä antaakseen yksittäistä palautetta kurssista tai kysyäkseen opintosuunnasta valintavaiheessa.

– Oppiainevastaavat ovat teitä opiskelijoita varten, jotta yhteys henkilökunnan ja hallituksen koulutuspoliittisen vastaavan välillä säilyy helppona. Ota siis jatkossakin rohkeasti yhteyttä oppiainevastaaviin, mikäli jostain kurssista on palautetta!

OPINNOT

Palautekyselyn koonti toimitettiin henkilökunnan edustajille tapaamisessa 9.5.2019. Paikalla olivat johtamisen yksikön dekaani Adam Smale, kandidaattiohjelman vastaava Niina Mäntylä, maisteriohjelman vastaava Ilkka Luoto ja koulutusvastaava Marja Vettenranta sekä Hallinnoijat ry:n puheenjohtaja Roosa Kesonen.

Opinnot yleisesti

Vastanneet kuvailivat opetusta ja kurssien sisältöä yleisesti käytännönläheiseksi, monipuoliseksi, laadukkaaksi ja kiinnostavaksi. Kurssien suoritustapojen monipuolisuus ja joustavuus keräsi kiitosta. Etenkin fuksivuoden kurssien laaja-alaisuuteen oltiin tyytyväisiä.Lisäksi henkilökunta koetaan helposti saavutettavaksi ja avun saanti nopeaksi. Yksittäiset kursseja koskevat palautteet on toimitettu henkilökunnalle.

Suoritustavat ja kurssimuodot

Mieluisimmiksi tavaksi suorittaa kurssi vastaajat kokivat perinteisen tai sähköisen tenttimisen. Tenttimisen lisäksi vierailijaluennot, suoritustavan valitseminen itse ja essee tai oppimispäiväkirja saivat kannatusta.

– Opetustavoista toivotuille vierailijaluennoille on akateemisen yksikön tasolta varattu resursseja tulevalle lukuvuodelle.

Lähiopetus oli suosituin vastanneiden kurssimuoto. Kuitenkin sähköisten menetelmien yhdistämistä perinteisiin tapoihin ja etämahdollisuuksia kannatetaan. Sähköisten menetelmien toivotaan tulevan lähiopetuksen rinnalle täydentämään ja mahdollistamaan, ei niinkään täysin korvaavaksi.

– Hallintotieteen opettajat kehittävät taitojaan digitaalisessa opetuksessa. Tämä näkyy muun muassa siten, että osalla kursseista ajan ja paikan suhteen joustaminen kasvaa, suoritustavat (esim. Exam) monipuolistuvat sekä videosisällöt lisääntyvät.

Tiedotus

Tiedotus opintoasioista sekä kurssien sisällön, arviointiperusteiden ja muun vastaavan löytäminen koetaan pääosin riittäväksi ja selkeäksi etenkin lähiopetuksessa. Kurssien tiedottamisessa on vaihtelua ja osa kaipaisi arviointiperusteisiin läpinäkyvyyttä.

– Aloitamme syllabus-prosessin (kurssidokumentti) laatimisen hallintotieteiden kurssien osalta lukuvuonna 2019-2020. Niitä laaditaan sitä mukaan, kun kurssit alkavat. Moodleen lisätään oma alue, missä opiskelijat voivat tutustua kurssidokumentteihin, eli syllabusten katseleminen ei vaadi kurssi-ilmoittautumista. Kurssidokumentit sisältävät opinto-opasta tarkemmat kuvaukset kurssia edeltävistä valmiuksista, sisällöistä, suoritustavoista sekä arviointiperusteista. Kurssidokumentit sisältävät opinto-opasta tarkemmat kuvaukset kurssia edeltävistä valmiuksista, sisällöistä, suoritustavoista sekä arviointiperusteista. Myös kurssien lähtötasovaatimukset tullaan lisäämään dokumentteihin.

– Kurssidokumentit auttavat myös kurssien sisältöjen päällekkäisyyksien välttämisessä, kun opettajat näkevät toistensa kurssien tarkemmat sisällöt.

Sivuaineet

Suurin osa vastanneista on tyytyväinen sivuainemahdollisuuksiin. Kritiikkiä saivat sivuainepuollot muihin yliopistoihin ja yksikön sisäisten sivuaineoikeuksien rajoitteet.

– Muualla suoritettavien kurssien puoltoperusteet ovat läpinäkyvät ja kaikkien saatavilla. Amanuenssi Susanna Mäenpää on hallintotieteiden vastuuhenkilö puoltoasioissa. Yliopiston tasolla kehitetään parasta aikaa moduulimuotoista opetusta, mikä tulee uudistamaan myös sivuainekokonaisuuksia sekä parantamaan sivuainetarjontaa.

Aikataulut

Useiden vastanneiden mukaan opinnot sumautuvat samoihin ajankohtiin keväällä ja syksyllä, jonka jälkeen tai ennen on ”tyhjää”. Näin tasapainoisen aikataulun luominen on koettu haastavaksi ja opintojen kasaantuminen kuormittavaksi. Kaikille vastanneista ei kuitenkaan kuormittavia ajanjaksoja synny.

– Kurssien aikataulutusta suunnitellaan sumien ja päällekkäisyyksien välttämiseksi. Olemme aloittaneet kokoustamalla (koulutusvastaava, ohjelmajohtajat & amanuenssi) kuluvan kevään aikana. Huom! sivuaineiden aikataulujen huomioiminen suhteessa hallintotieteiden opetukseen ei ole käytännössä mahdollista.

Henkilökunta toivoo jatkossakin opiskelijoiden apua kattavamman palautteen saamiseksi, etenkin maisteriohjelman puolelta!