Edustajisto

Ylintä päätöksentekovaltaa Vaasan yliopiston ylioppilaskunnassa käyttää
30 jäseninen edustajisto. Edustajisto valitaan joka toinen vuosi vaaleilla.
Vaaleissa voivat äänestää ja asettua ehdolle kaikki ylioppilaskunnan jäsenet.

Seuraavat edustajistovaalit pidetään syksyllä 2021.
Edustajiston tehtävänä on mm. valita ylioppilaskunnan hallitus, pääsihteeri ja
Vaasan ylioppilaslehden päätoimittaja. Edustajisto päättää ylioppilaskunnan
jäsenmaksusta sekä vahvistaa ylioppilaskunnan toimintasuunnitelman,
toimintakertomuksen talousarvion ja tilinpäätöksen. Edustajisto myös nimittää
ylioppilaskunnan edustajat niihin yliopiston tai yliopiston ulkopuolisiin päätöksentekoelimiin,
joissa ylioppilaskunnalla on pysyvä edustus.

Toimeenpano- ja hallintovaltaa ylioppilaskunnassa käyttää edustajiston
vuosittain valitsema hallitus. Hallituksen alaisuudessa toimii asioiden valmistelua ja
toimeenpanoa varten valiokuntia, joita johtavat hallituksen jäsenet.
Valiokuntatyöskentely on avointa kaikille ylioppilaskunnan jäsenille.
Hallinnoijien edustajat pyrkivät osallistumaan valiokuntiin ja
tuomaan hallintotieteiden opiskelijoiden näkökulmia esille.